Är kvinnliga medborgare i Saudiarabien

Kvinnor i Saudiarabien har alltid haft en omtvistad social status. Trots att de utgör nästan hälften av landets befolkning, har de traditionellt sett varit underordnade män, och bott under ett system av manligt förmyndarskap som styr deras utbildning, anställning och friheten att resa och gifta sig. Bristen på rättigheter och friheter för kvinnor i kungariket har kallats ut som ett brott mot mänskliga rättigheter av internationella organisationer och icke-statliga organisationer, och behovet av reformer på grund av landets starka patriarkala inställning till genus har diskuterats flitigt. Kravet på reformer förstärktes med avslöjandet av saudiseringsplanen, vilket möjliggör större möjligheter för saudiska kvinnor än någonsin tidigare.

Saudiarabien är ett land genomsyrat av tradition, där religiösa seder och sociala normer dikterar mäns och kvinnors roller. Patriarkaliska och staminfluenser spelar en roll i relationen mellan könen, och kvinnors rättigheter är begränsade på grund av denna starka konservativa attityd. Kvinnor måste få tillstånd från en manlig vårdnadshavare för att kunna bedriva högre utbildning, resa, gifta sig eller bli anställd. Dessutom är Saudiarabien det enda landet i världen som fortfarande utövar manligt förmynderskap på detta sätt, och denna praxis har kritiserats hårt av både internationella organisationer och inhemska aktivister.

Kvinnors omstridda roll i det saudiska samhället har drastiskt förändrats under de senaste åren i och med införandet av Saudization Plan, ett program som etablerades av kung Salman 2018. Denna plan fokuserade på att uppmuntra större kvinnors rättigheter genom införandet av lagar och förordningar. Till exempel får kvinnor nu inleda äktenskapsskillnadsförfaranden med en manlig vårdnadshavares godkännande, kvinnliga anställningskvoter höjdes och kvinnor får till och med få ett statligt arbete utan en manlig vårdnadshavares samtycke.

Tillsammans med saudiseringsplanen har det skett en betydande ökning av antalet kvinnor som är aktivt engagerade i politiken som ett resultat av regeringens sanktionerade politiska deltagandekampanjer. Detta inkluderar inrättandet av ett kvinnligt parlamentariskt råd 2020, som gjorde det möjligt för kvinnor att delta i beslutsfattande och beslutsfattande för första gången. Dessutom är förekomsten av kvinnliga idrottare som representerar Saudiarabien i internationella olympiska spel ett tecken på framsteg, eftersom detta tidigare var förbjudet av kungariket. Denna utveckling ses som symboler för den nuvarande regeringens engagemang för att främja större kvinnors rättigheter.

Trots dessa ansträngningar hävdar många kritiker av saudiseringsplanen att den fortfarande saknar verklig reform. De hävdar att vissa grupper som frånskilda kvinnor och änkor fortfarande är missgynnade enligt de nya lagarna, och att mer behöver göras för att säkerställa lika möjligheter för alla kvinnor i landet. Dessutom kräver vissa medborgarrättsaktivister att mer ska göras för att säkerställa politisk representation av kvinnor i kungariket.

Sammanfattningsvis är det tydligt att även om framsteg har gjorts finns det fortfarande en lång väg att gå för att säkerställa jämställdhet för kvinnor i Saudiarabien. Trots införandet av Saudiseringsplanen står kvinnor i kungariket fortfarande inför ett antal utmaningar, och regeringen måste fortsätta att göra insatser för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla medborgare.

Effekter av könsdiskriminering

Ojämlikhet mellan könen har länge varit en systemfråga i Saudiarabien, och dess effekter på utvecklingen av landet är långtgående. Detta gäller särskilt när man överväger effekterna på landets ekonomi. Studier har visat att bristen på kvinnors deltagande i arbetskraften har haft en betydande inverkan på Saudiarabiens ekonomiska tillväxt och välstånd. När kvinnor inte får arbeta eller få utbildning minskar deras potentiella bidrag till ekonomin och landets BNP blir lidande som ett resultat.

Tillsammans med detta förstärker könsskillnaden inom utbildning ytterligare ojämlikheten mellan könen och har en långvarig inverkan på kommande generationer. Enligt forskning från FN är könsskillnaden i tillgång till utbildning som procent av inskrivningen 22 % när det gäller manliga kontra kvinnliga studenter i Saudiarabien. Detta innebär att färre kvinnor i landet utbildas, vilket leder till en obalans mellan könen i arbetskraften och vidmakthåller cykeln av ojämlikhet mellan könen.

Dessutom, när kvinnor inte ges tillgång till grundläggande rättigheter och friheter, påverkar det deras mentala och fysiska hälsa. Psykiska problem, som depression, är mycket vanligare bland kvinnor i Saudiarabien på grund av den restriktiva miljön. Enligt Världsbankens Global Gender Gap Report 2019 lider cirka 25 % av kvinnorna i Saudiarabien av depression, stress och ångestrelaterade sjukdomar som ett resultat av deras brist på rättigheter och friheter.

Dessutom rapporterar Världshälsoorganisationen att könsskillnaden i tillgång till hälsotjänster i Saudiarabien är ganska stor. Kvinnor i landet kan i stort sett inte få tillgång till viktiga medicinska tjänster, såsom förlossningsvård, på grund av de restriktioner som kulturen och regeringen sätter på dem. Denna otillgänglighet bidrar till den dåliga fysiska hälsan för kvinnor i landet och ökar deras risk för komplikationer och dödsfall på grund av sjukdomar som kan förebyggas.

Kvinnorättsrörelser

Kvinnorättsorganisationer i Saudiarabien driver på för social förändring genom att förespråka större rättigheter, jämställdhet och möjligheter för saudiska kvinnor. Dessa organisationer hjälper till att skapa medvetenhet kring de orättvisor som kvinnor utsätts för i kungariket, och de lanserar kampanjer för att belysa behovet av reformer. Detta inkluderar kampanjer som #IAmMyOwnGuardian, som kräver ett slut på systemet med manligt förmyndarskap, och #WomenWin, som försöker öka kvinnligt idrottsdeltagande i Saudiarabien.

Dessa organisationer tillhandahåller också juridiskt och psykologiskt stöd till offer för könsbaserad diskriminering och tillhandahåller utbildningsmöjligheter för kvinnor. Dessutom driver de på för ökad representation av kvinnor i politiken och på arbetsplatserna och förespråkar jämställda löner och bättre arbetsvillkor för kvinnliga anställda.

Dessa grupper gör framsteg i att öka medvetenheten och driva på för förändring, men de möter fortfarande motstånd från den restriktiva saudiska regeringen och konservativa sociala normer. Som sådana måste de fortsätta att kämpa mot de hinder de möter för att säkerställa att deras rättigheter och friheter respekteras.

Kvinnor i media

Media är en viktig plattform för att sprida medvetenhet om kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Framställningen av kvinnor i saudiska medier har varit ganska partisk tidigare, med kvinnor som ofta porträtteras i traditionella roller och inte som kapabla deltagare i samhället. Detta har bidragit till negativa stereotyper av kvinnor och har vidmakthållit deras underordnade ställning i samhället.

Det har dock skett förändringar i medieskildringar de senaste åren, och det har blivit ett ökande antal shower som fokuserar på starka kvinnliga karaktärer. Dessa program har hjälpt till att bekämpa negativa stereotyper av kvinnor och har gett dem större synlighet i det saudiska medielandskapet.

Sociala medier har varit ett viktigt verktyg för att sprida medvetenhet om genusfrågor i Saudiarabien. Kvinnorättsaktivister har använt plattformar som Instagram och Twitter för att dela berättelser och förespråka större rättigheter för kvinnor i kungariket. Dessutom har hashtags som #FreeSaudiWomen och #IAmMyOwnGuardian använts för att främja ökad medvetenhet och diskussion kring de frågor som kvinnor står inför i Saudiarabien.

Media kan vara en kraftfull plattform för att öka medvetenheten och väcka dialog om kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Som sådan är det viktigt att medier ser till att deras bevakning av frågor som rör kön är positiv och balanserad, och att de ger en plattform för öppen dialog i ämnet.

Internationellt stöd

Internationella organisationer och icke-statliga organisationer har varit avgörande för att främja kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Internationella människorättsgrupper som Amnesty International, Human Rights Watch och Equality Now har varit aktivt involverade i att lyfta fram misshandeln av kvinnor i Saudiarabien och efterlyst ett större skydd för deras rättigheter.

Dessutom har andra nationer varit starka i att främja kvinnors rättigheter i landet. USA har genom sin diplomati och sitt engagemang varit avgörande för att driva på för reformer för att säkerställa större rättigheter för kvinnor i Saudiarabien. Den amerikanska regeringen har drivit på den saudiska regeringen att upphöra med manligt förmyndarskap, öka kvinnors tillgång till utbildning och ta bort andra restriktioner som ålagts kvinnor.

Det internationella samfundet har också uttryckt sitt stöd för saudiska kvinnors rättigheter genom olika internationella initiativ. FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) är ett internationellt fördrag som syftar till att stoppa könsdiskriminering över hela världen. Dessutom är Global Women’s Rights Movement en internationell koalition av organisationer som fokuserar på att bekämpa könsbaserad diskriminering och förespråkar lika rättigheter för kvinnor.

Dessa internationella insatser, i kombination med inhemska rättighetsaktivisters arbete, bidrar till att öka medvetenheten om behovet av större rättigheter och skydd för kvinnor i Saudiarabien. Förhoppningen är att dessa initiativ ska leda till meningsfulla reformer som kommer att bidra till att säkerställa jämlikhet för alla medborgare i kungariket.

Jose Richard

Jose M. Richard är journalist och författare baserad i Riyadh, Saudiarabien. Med över ett decenniums erfarenhet av journalistik har Jose skrivit mycket om Saudiarabien och den bredare Mellanösternregionen. Jose brinner för att främja förståelse för regionen och dess människor, och hans arbete har uppmärksammats med internationella utmärkelser.

Lämna en kommentar